טיפים

ציטוט ברשימה הביבליוגרפית

הנחיות כלליות:

  • הרשימה הביבליוגרפית בסוף מאמר מספקת מידע נחוץ לזיהוי ומציאת כל מקור ספרות בו נעשה שימוש.
  • ברשימה זו יוצגו רק מקורות בהם נעשה שימוש בעבודה הכתובה.
  • יש להקפיד על הצגת מידע מדויק. רשימת המקורות הינה באחריות הכותב.
  • כשכותבים בסגנון ה-APA עושים שימוש במספור ערבי ולא במספור רומאי (כרך 3) ולא- (כרך III).
  • יש להקפיד על אחידות בסגנון הכתיבה.
  • רשימת מקורות בעברית תופיע לפני רשימת המקורות באנגלית.

סדר המקורות

מקורות הספרות יוצגו לפי הא'-ב' של שמות המשפחה של הכותב הראשון במאמר. כששני שמות מתחילים באותה האות, קובעים את הסדר לפי סדר האלף-בית של האות השנייה בשם, וכך הלאה.

מספר עבודות של אותו המחבר

מקורות של אותו המחבר הכוללים אותו בלבד יאורגנו לפי שנת הפרסום, השנה המוקדמת תופיע ראשונה:

Dor, A. (2007).

Dor, A. (2009).

מקורות של מחבר יחיד יופיעו לפני מקורות של שני מחברים, גם אם המקור של המחבר היחיד חדש יותר:

Dor, A. (2010).

Dor, A., & Paz, Z. (2006).

מספר מקורות בהם ישנו אותו מחבר ראשון, עם מחברים שניים ושלישיים שונים, יאורגנו לפי הא'-ב' של שם המשפחה של המחבר השני, שם המשפחה של המחבר השלישי וכן הלאה:

Farring, F., & Dor, A. (2007).

Farring, F., Ernest, K. (2007).

מקורות בהם מופיעים אותם המחברים יאורגנו לפי שנת הפרסום, השנה המוקדמת תופיע ראשונה:

Dor, A., & Malloy, T. (2009).

Dor, A., & Malloy, T. (2011).

 דוגמא לציטוט מאמר בכתב עת (Journal article):

קורן, ש' וארן, ש' (1997). האם ניתן לשפר מבטא לאחר סיום קורס מבטא? חלקת לשון, 25, 85-102.

Kronfeld, C. (1993). Fogel and modernism: A liminal moment in Hebrew literary history. Prooftexts, 13(1), 45-63.

 

דוגמא לציטוט ספר (Entire book):

בן-דב, נ'. (1997). אהבות לא מאושרות: תסכול אירוטי, אמנות ומוות ביצירת עגנון. תל-אביב: עם עובד.

 Ross, C. S., McKechnie, L., & Rothbauer, P. (2006). Reading matters: What the research reveals about reading, libraries and community. Westport, CT: Libraries Unlimitted.

 

 פרק בספר (קובץ ערוך) Book chapter:

 אפרתי, נ' .(2009). אל-נַהדהַ אל- נִסַאאִיַה: הופעת תנועות נשים במזרח התיכון    וביטוייה בעיראק. בתוך ר' רודד ונ ' אפרתי (עורכות), נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים (עמ' 52-27) ירושלים: מאגנס.

 Thompson, P. (1969). Victorian architecture. In P. Kidson, P. Murray, & P. Thompson (Eds.), A history of English architecture (pp. 267-297). Harmondsworth, England: Penguin.

 ספר מתורגם

 סופוקלס. (1990). אנטיגונה. (תרגום: א' שבתאי). ירושלים: שוקן.

 

 מאמר בכתב עת מקוון ללא DOI:

 כהן, א'. (2008). אי ודאות או על הניסים ועל הנפלאות בימים ההם ובזמן הזה. אורנים, 1. נדלה מתוך-

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/ktav-et/mag/uncertainty2008/pages/miracles.aspx

Resch, R. C. (2009). Through the eyes of... Persimmon Tree, 11. Retrieved from-

http://www.persimmontree.org/articles/Issue11/articles/RuthResch_ThroughTheEyesOf.php

 

 הודעות אינטרנט (קבוצות דיון, דוא"ל, בלוגים, פוסטים וכדומה):

 בלוגים (Blogpost):

Eigen, V.(2007, January 22). Re: The unfortunate prerequisites and consequences of partitioning your mind [Web log message]. Retrieved from  http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php

 

 סלנט, ע' ועדני, ס' (2009 ,22 בדצמבר). מרכזי משאבים לספרים אלקטרוניים[הודעה בבלוג] אוחזר מתוך: http://www.i-zm.info/data/article.phtml?c_id=2&id=2134

Video blog post:

Staindsyco. (2008, October 23). B F Skinner - Behavioral Theroy [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=IrxsN5APwg0 Podcasts Van Nuys, D. (Producer). (2009, December 18). Shrink rap radio[Audio podcast] Retrieved from http://www.shrinkrapradio.com

 

 מאמר מהאינטרנט מתוך כתב עת מקוון עם DOI:

Amara, M. (2007). Teaching Hebrew to Palestinian pupils in Israel. Current issues in language planning, 8(2), 243-254. doi: 10.2167/cilp107.0

 

 ספר בגרסה אלקטרונית (Electronic version of print book):

עופר ,ד'. (1996). בין עולים לוותיקים: ישראל בעלייה הגדולה. 1953-1948 [גרסה אלקטרונית] אוחזר מתוך: http://www.kotar.co.il

 

Ben-Peretz, M., & Schonmann, S. (2000). Behind Closed Doors: Teachers and the Role of the Teachers' Lounge. [Online reader version]. Retrieved from- http://www.netlibrary.com/Reader/

 *חלק מן הדוגמאות לקוחות מקובץ: "המלצת הספרייה לרישום מקורות בעבודה עיונית", אוניברסיטת חיפה, עריכה ועדכון: ד"ר חגי רוגני וחני חץ,  ינואר 2010

כללי ציטוט בגוף הטקסט

על מנת שהקורא יוכל לזהות את מקור הספרות בקלות, ניתן אזכור של הפריט בגוף הטקסט, זאת בין אם מדובר בספר, מאמר, פרק מספר או מקור אינטרנטי. בעקבות האזכור בגוף הטקסט הקורא יכול לפנות לרשימה הביבליוגרפית שבסוף הטקסט ולקבל את הפרטים המלאים של מקור הספרות. פרטים אלו כוללים: שם מחבר/ים, שנת פרסום, שם מקור הספרות, עמודים, שם כתב העת או ההוצאה לאור, מספר אלקטרוני לפרסום באינטרנט/ כתובת אינטרנט ממנה נדלה המקור.

בגוף הטקסט נרשמים שם/שמות המשפחה של המחבר/ים ושנת הפרסום בלבד.

יש להקפיד על דיוק בפרטים אלו על מנת שיהיה ניתן לזהות את המקור ברשימה הביבליוגרפית.

דוגמאות לאזכור מחבר יחיד בגוף הטקסט:

1. דוגמא למקור המאוזכר בסוף המשפט: בהתערבות של ריפוי בעיסוק מודגשת ההתייחסות לצרכי האדם (כהן, 2008).

2. דוגמא למקור המאוזכר כחלק מהמשפט: לפי כהן (2008) ההתערבות בריפוי בעיסוק מדגישה התייחסות לצרכי האדם.

דוגמאות לאזכור מקור עם שני מחברים בגוף הטקסט:

1. יכולת התפקוד של האדם עלולה להיפגע כתוצאה מנסיבות חיים שונות (שלום וגל, 2010).

2. שלום וגל (2010) מדווחים כי יכולת התפקוד של האדם עלולה להיפגע כתוצאה מנסיבות חיים שונות.

אזכור מקור עם שלושה מחברים ומעלה בגוף הטקסט:

יש לאזכר את כל המחברים בפעם הראשונה, ובפעמים הבאות בהן אותו המקור מוזכר יש לציין את שם המחבר הראשון בלבד בתוספת המילה "ושותפים/ועמיתים" או בקיצור "ושות".

1. דוגמא לאזכור ראשון של מחברי המאמר: ישנם אנשים לאחר אירוע מוחי המראים ירידה ביכולות חשיבה (שקד, דן, איל ואבירם, 2009).

2. דוגמא לאזכור שני של אותו המקור: התערבות של ריפוי בעיסוק נמצאה יעילה בשיפור יכולות חשיבה של אנשים לאחר אירוע מוחי (שקד ועמיתיו, 2009).

רקע בנושא כללי ציטוט

כללי הציטוט דרושים לשם מתן תמונה כללית על היקף ההכנות של הכותב ושליטתו בחומר הנוגע לניתוח הבעיה בה הוא עוסק. כמו כן מחובתו של הכותב לתת את הפרטים המלאים של המקורות בהם השתמש בעבודתו.

אזכור המקורות כולל אזכור של המקור בקצרה בגוף העבודה, רשימה ביבליוגרפית עם המקור המלא בסוף העבודה, כאשר בציטוט נהוג לכתוב את רוח הדברים ולא לצטט מילה במילה. יש לזכור כי נדרשת התאמה מלאה בין המקורות בגוף העבודה ובין רשימת המקורות בסוף.

קיימות שיטות שונות של אזכור מקורות וציטוטם שמטרתן להשיג אחידות בכתיבה ובציטוט מקורות ספרות ומידע של דיסציפלינה מסוימת. בעת כתיבת העבודה יש להקפיד על רשימת מקורות אחידה, הכתובה על-פי שיטה אחת בלבד. ניתן לראות כי גם כאשר כותבים לפי שיטה מסוימת, ההנחיות לכתיבה עשויות להשתנות בין כתבי עת/מוציאים לאור שונים. למשל בכתבי עת מסוימים רושמים את שם המחבר ושנת הפרסום בגוף הטקסט ובכתבי עת אחרים רושמים מספר בלבד בגוף הטקסט ואת שם המקור ממסופר ברשימת המקורות שבסוף העבודה. 

 במדעי החברה בישראל אימצו את כללי האגודה הפסיכולוגית האמריקאית:

 APA=American Psychological Association

 

דף 1 מתוך 3

You are here: